top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Holymary.

 3. Diensten: de Diensten die Holymary aanbiedt zijn het aanbrengen van (semi) permanente make-up waaronder powder brows.

 4. Holymary: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant.

 5. Klant: de natuurlijke persoon die Holymary heeft aangesteld, projecten aan Holymary heeft verleend voor Diensten die door Holymary worden uitgevoerd, of aan wie Holymary een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Holymary en Klant wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Klant voor zover Klant de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.

 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Holymary, alsmede voorstellen van Holymary voor Diensten die door Holymary aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Holymary waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Holymary, elke Overeenkomst tussen Holymary en Klant en op elke Dienst die door Holymary wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Holymary aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Holymary is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.

 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval Holymary niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 11. De voorzorgsmaatregelen en de nazorgmaatregelen zijn overeenkomstig van toepassing op deze algemene voorwaarden. Holymary zal aangeven op welke wijze deze voorschriften in te zien zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Holymary gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. Holymary is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Holymary het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Holymary gegronde reden te weigeren. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het resultaat dat Holymary verwacht, (het verloop van) de behandeling, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden in het aanbod van Holymary zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Holymary zijn bevestigd aan Klant.

 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holymary niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van het toestemmingsformulier welke aan Klant wordt verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst.

 2. Klant kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Klant:

 • De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;

 • Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Dienst, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Dienst, de kosten van de Dienst en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Dienst;

 • De door Holymary gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Holymary zijn gegeven aan Klant. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant.

 • Op de hoogte is van de contactgegevens van Holymary in geval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Klant zijn verstrekt. Klant dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.

 • Het toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;

 • De door Klant gestelde vragen beantwoord zijn;

 • Klant zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.

 1. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Klant gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Dienst geïndiceerd is, of indien Klant een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.

 2. De toestemming van de Klant wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Dienst.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Klant en Holymary een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Dienst met inbegrip van de nazorg.

 2. Zowel Klant als Holymary kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Holymary ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Holymary tegen het overeengekomen tarief alsmede gederfde inkomsten van Holymary.

 5. Zowel Klant als Holymary kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Holymary nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Holymary zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Holymary staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. Holymary zal haar dienstverlening uitoefenen met inachtneming van de Hygiënerichtlijn voor permanente make-up, alsmede de richtlijnen van de GGD.

 3. De Overeenkomst op basis waarvan Holymary de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 4. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Holymary aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Holymary heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Holymary niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Holymary, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Doch zal Holymary de wensen van Klant zoveel mogelijk in acht nemen.

 6. Holymary is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Holymary Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 8. De Dienst kan enkel worden uitgevoerd indien Klant de benodigde documenten en/of toestemmingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Dienst worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Klant besproken. Indien Holymary het voor de uitvoering van de Dienst noodzakelijk acht, kan zij van Klant voor aanvang van de Dienst een gezondheidsverklaring eisen. In geval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Dienst, dient Klant dit voorafgaande aan de Dienst te bespreken.

 9. Het ontwerp is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Klant akkoord gaat met het Aanbod zoals door Holymary kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Klant akkoord gaat met de aanpak en stijl die Holymary hanteert. Holymary heeft het recht om de inhoud van haar werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Klant over is gemeld, naar eigen creatief inzicht uit te voeren.

 10. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie en Ontwerp. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Holymary aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Holymary of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Holymary recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

 11. Holymary heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant is verkregen.

Artikel 7 – Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door Holymary verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Holymary niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.

 2. Holymary is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Holymary verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Holymary voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. Holymary kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Holymary gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Holymary.

 4. Klant is verplicht om Holymary te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische/lichamelijke klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Klant medische klachten of andere lichamelijke aandoeningen niet tijdig aan Holymary meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Klant. Indien Klant niet tevens de Klant van de Diensten van Holymary betreft, vrijwaart Klant Holymary van alle aanspraken van de Klant voortvloeiend uit de gebruikmaking van de Dienst.

 5. In het geval dat Klant al eerder permanente make-up heeft laten zetten is zij verplicht Holymary vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 6. Indien na gebruikmaking van de Dienst van Holymary bij Klant enige lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, dient Klant te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen.

 7. Alvorens Klant een Dienst kan ondergaan in het gezicht, is Klant verplicht alle relevante medische gegevens in te vullen op het door Holymary geboden toestemmingsformulier. Indien dergelijke gegevens onjuist blijken te zijn of dienen te worden aangevuld, komt alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van Klant.

 8. Door opdracht te geven aan Holymary tot het verrichten van Diensten verklaart Klant tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Indien klant lijdt aan de hierboven beschreven aandoeningen, bent u ervan op de hoogte dat permanente make-up wordt afgeraden en raadt Holymary aan voorafgaand aan de Dienst een arts te raadplegen. Eveneens verklaart Klant dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).

 9. Klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Holymary het recht Klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 8 – Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Holymary of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, vertraging is ontstaan, heeft Holymary recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

 2. Holymary is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits Holymary de Klant hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.

 3. De reeds gedane aanbetaling van 25% van de totaalprijs wordt ingehouden indien Klant een reeds gemaakte afspraak vanaf 5 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum annuleert of indien Klant niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging. Klant heeft derhalve geen recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling.

 4. Reeds gemaakte afspraken kunnen eenmalig verplaatst worden naar een andere datum, mits dit ten minste 5 dagen voor aanvangsdatum van de afspraak bekend is bij Holymary. Klant zal de nieuwe afspraak in ieder geval binnen 3 maanden moeten inplannen.

 5. Indien Klant meer dan vijftien minuten te laat komt, is Holymary gerechtigd de behandeling te weigeren en de reeds gedane aanbetaling van Klant in te houden.

 6. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is Holymary gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven.

 7. Holymary spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

 8. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Holymary als leidend.

 9. Holymary zal in geval van afzegging van de afspraak door Klant, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.

 10. Na afloop van de Dienst kan er een nazorggesprek plaatsvinden tussen Klant en Holymary ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Klant dient na te leven, worden schriftelijk meegegeven.

 11. Klant is ervan op de hoogte dat de Dienst dient plaats te vinden volgens een door Holymary aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Holymary zal Klant hier bij het aangaan van de Overeenkomst over informeren.

 12. De touch-up behandeling zal plaats moeten vinden binnen 6 tot 8 weken na de eerste behandeling en is enkel bedoeld voor Klant die maximaal 8 weken geleden een behandeling hebben laten uitvoeren door Holymary. Indien Klant niet binnen 6 tot 8 weken een touch-up behandeling heeft laten uitvoeren, is Holymary gerechtigd de prijs van de touch-up behandeling te verhogen.

 13. Na de eerste behandeling wordt de touch-up behandeling binnen 6 tot 8 weken in samenspraak ingepland. Wanneer Klant na het maken van een afspraak voor de touch-up behandeling de afspraak wenst te verzetten, is Holymary niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer kunnen worden ingepland binnen 6-8 weken na de eerste behandeling wegens volgeboekte agenda’s.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Holymary is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Holymary, Holymary een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 10 – Geen garanties

Holymary voert de Dienst en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Dienst is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Klant, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Klant met betrekking tot het uitvoeren van een Dienst en meer.

 

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

 2. Holymary voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt direct na afloop van de Dienst door middel van een pinbetaling of een contante betaling.

 3. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Holymary haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 5. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 6. Holymary is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 7. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Holymary.

 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12- Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Holymary zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Holymary gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Holymary de betrokkene hierover informeren.

 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Holymary verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Holymary tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Holymary op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Holymary heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Holymary gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Holymary is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.

 3. Holymary is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Holymary te vergoeden voor elk financieel verlies dat Holymary lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 Artikel 15 – Overmacht

 1. Holymary is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Holymary wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Holymary, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Holymary zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Holymary of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Holymary buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Holymary is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Holymary alleen geacht te bestaan indien Holymary dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Holymary, is Holymary uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Holymary binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Holymary deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Holymary in staat is om adequaat te reageren.

 3. Indien het verrichten van Diensten door Holymary leidt tot aansprakelijkheid van Holymary, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Holymary. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. Holymary sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Holymary is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Holymary is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Holymary is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 6. Enige door Holymary opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Holymary.

 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Holymary is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Holymary opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Holymary. Holymary is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Holymary nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Holymary haar eigen advies.

 9. Holymary is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die Klant heeft meegenomen naar de salon.

 10. Holymary staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Holymary verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Holymary vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Holymary binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Holymary.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Holymary waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Holymary en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Holymary worden overgedragen aan Klant, is Holymary gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Holymary rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holymary. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Holymary opgeleverde zaken, dient Holymary expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Holymary rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Holymary verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Holymary zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Klant vrijwaart Holymary van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Klant vrijwaart Holymary voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Klant vrijwaart Holymary voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).

 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Holymary verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Holymary of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@holymary.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Holymary de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Holymary zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Holymary en Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Holymary heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.

 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Holymary en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank, locatie tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 11 mei 2020

Holymary

Sint-janstraat 7
3011 SB Rotterdam
06-15403083
info@holymary.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gesteld worden van al ons nieuws en aanbieden?  Vul dan hieronder je e-mail adres in. Wij zullen je niet spammen.

Je e-mail

Versturen

Facebook-f

 

Instagram

 

Youtube

Algemene voorwaarden | Privacy Statement & Cookie Verklaring

Copyright 2021 © All rights Reserved: www.holymary.nl

bottom of page